Könyvtárunk története


Az Isteni Megváltó Leányainak Soproni Anyaházában működő Tanító- és Óvónőképző Intézete fenntartásában Tanári Könyvtár és Ifjúsági Könyvtár működött. A Tanári Könyvtárat használta az alábbi hét intézmény személyzete, tanárai:

 1. Kisdedóvó (gyakorló)
 2. Elemi iskola (gyakorló)
 3. Polgári leányiskola
 4. Ipari leányközépiskola
 5. Óvónőképző
 6. Elemi iskolai tanítóképző és líceum

Kereskedelmi leányközépiskola.

A Tanári Könyvtár őrei közül néhányat felsorolnék: Gulyás M. Petrina (1931/32), Novák M. Lukrécia (1931/32), Horváth M. Priscilla (1932/33), Rajczy M. Mechtildis (1933/34), (Gebhardt M. Ottilia (1936/37), Tóth M. Marianna (1936/37, 1937/38, 1939/40, 1941/42), Gulyás M. Alice (1939/40, 1942/43, Wallner M. Gratiana (1942/43)

Az Ifjúsági könyvtár feladata volt a növendékek általános műveltségének és szakismereteinek gyarapítása. Az egyes szertárakat és szaktantermeket is igyekeztek szakkönyvekkel, szemléltető eszközökkel, stb. ellátni. A vallásos jellegű folyóiratok mellett az oktatásszervezéshez és a szakoktatáshoz szükséges folyóiratokat fizettek elő. Az Ifjúsági könyvtár őre volt pl. Gebhardt M. Ottilia (1931/32), Rajczy M. Mechtildis (1933/34), Tóth M. Marianna (1936/37, 1937/38), Gimesi M. Justa (1939/40, 1942/43). Az Isteni Megváltó Leányai intézményi évkönyveiben és értesítőiben a könyvtárak állományát nem minden esetben adták meg, ezért csak becsült értékként kezelhetjük: a Tanári Könyvtár 1936/37-es tanév végén 831 kötet, az Ifjúsági Könyvtár állománya 433 kötet; az 1939/41. tanév végén a Tanári Könyvtár 581 kötet, az Ifjúsági Könyvtár 534 kötet volt. A tanári könyvtár 21,40 m2, az ifjúsági könyvtár alapterülete 12 m2 volt.

Az 1942/43-as tanévben a Szent József Intézetben hadikórház működött, a szertárak és a könyvtárak állományából csak a legszükségesebbeket tudták átvinni az anyaház épületébe, ahol az oktatás zajlott. A felszerelés legnagyobb része a háború áldozata lett.

1948. június 16-án tárgyalta az országgyűlés az iskolák államosítását, ezzel megkezdődött a felekezeti oktatás felszámolása. „Az 1949/49-es tanév nagy nehézségekkel kezdődött el. Az oktatásügy első intézkedései között szerepelt a múlt rendszert idéző szobrok, képek, térképek eltávolítása. … A könyvtárból selejtezni kellett számos könyvet, hogy helyüket az új idők szellemének megfelelő művekkel töltsék fel.” (Baranyai Lenke: Az Isteni Megváltó Leányai Tanítóképzője… 53. old.)

Sopronban 1950. június 18-án éjjel ½ 12-kor nyolc felfegyverzett rendőr jelent meg az anyaházban és követelte, hogy a nővérek 10 percen belül hagyják el az intézményt. Csak a legszükségesebb holmijukat vihették magukkal. Dr. Tárnok Helga nővér „édesapja reggel elment az anyaházhoz, ahol látta, amint idegen kezek dobálták ki a könyvtárból az utcára a könyveket.” (Baranyai Lenke: Az Isteni Megváltó Leányai Tanítóképzője… 41. old)

„A megszüntetett tanító- és óvónőképzőket 1949-ben egy új iskolatípussal, a Pedagógiai Gimnáziummal pótolták.” (Baranyai Lenke: Az Isteni .. 47.old.) …A nők tömeges munkába állása miatt sokkal több óvónőre volt szükség, mint korábban, ezért egyéves óvónői szaktanfolyamokkal próbálták az igényeket kielégíteni. „Végül 1957/58-ban aztán végérvényesen megszűnt a középfokú képzés.” (Baranyai Lenke: Az Isteni megváltó Leányai Tanítóképzője…47. old.)

Politikai és pedagógiai szakmai körökben már 1956-ban megfogalmazódott a felsőfokú óvónő- és tanítóképzés megindítása. (Sarkady Sándor - Tóth Marianna: 33 év története dióhéjban. In: BEÓF. Sopron, 1993. 111. old.) 1958 júniusában újra előkerült ez a kérdés: a tanítóképzés 3 éves, az óvónőképzés kétéves felsőfokú képzés legyen. Sopronban 1948-ig három tanítóképző és egy óvónőképző működött, de csak az óvónőképzést sikerült a városban megtartani.

1959. augusztus 14-én a könyvtáros 283 kötetet regisztrált a leltárnapló végén egy csoportos leltárnapló lapra 4570 Ft értékben. Az 1960-as leltárnapló bejegyzései szerint a felsőfokú óvónőképző könyvtárának állománya: az állami tanítóképzőtől 1541 kötet (átadó: Dr. Rozsondai Károly), a járási könyvtártól 217 kötet, az Országos Széchényi Könyvtártól 208 kötet, az óvónőképzőtől 1841 kötet, Dr. Garai Józseftől 5 kötet. Az 1960. évi vásárlás 1235 kötet volt.

A 60-as évek fontos könyvtári feladata a felsőfokú óvónőképzés tanterveinek megfelelő új szakirodalom beszerzése. Sopron és környékén lakó és dolgozó pedagógusok rendszeresen használták a könyvtárat, mivel értékes pedagógiai, pszichológiai, társadalomtudományi állománnyal rendelkezett. A könyvtár állományának bővülése miatt 1979-ben került sor az alagsorban egy raktárhelyiség kialakítására.

1986-ban a főiskolává válás lehetőségének első lépéseként a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolához csatolta a főhatóság az intézményünket. /Sarkady Sándor - Tóth Mariann: 33 év dióhéjban. In: BEOF. Sopron, 1993. 122.old./ A két könyvtár kapcsolata akkor és most is korrekt és harmonikus.

1989-ben a hároméves képzés kialakítása, nemcsak a tanároknak és a hallgatóknak, de a könyvtárnak is új szakmai kihívást jelentett. Az elmúlt közel 20 évben állománygyarapításunkat a hároméves óvodapedagógus-képzés és a négyéves szociálpedagógus-képzés, alapvetően meghatározta. Ismerni kellett a tantárgyak követelményrendszerét, s ezt összhangba kellett hozni a mindenkori költségvetési kerettel, sikeres pályázatokkal, a megnövekedett hallgatói létszámmal, sőt a raktározási lehetőségeinkkel is. Külön figyelmet igényelt a határontúli magyar óvónőképzős hallgatók soproni képzése (Sarkady Sándor - Tóth Marianna: 33 év dióhéjban. BEOF. Sopron, 1993. 124. old.). A Bolognai-rendszerű felsőoktatás újból átalakította az oktatás szerkezetét: ez természetesen befolyásolta a könyvtárhasználók szokásait, igényeit.

 

Berendezés, felszerelés, technikai ellátottság

Az óvónőképző intézet a berendezésének jelentős részét a pedagógiai gimnáziumtól vette át. A könyvtár először két helyiségből állt, a felszerelését az épületben található bútorokból szedték össze. A kisebb szoba dolgozószoba és kölcsönző helyiség is volt, a nagyobb teremben került elhelyezésre a korabeli állomány és az olvasók részére biztosított asztalok és székek. Az állomány gyarapodása és a külön olvasóterem hiánya sürgetővé tette a könyvtár áthelyezését: 1969-ben ez a folyosó végének leválasztásával, 2 olvasóterem és 2 raktár kialakításával egy időre megoldódott. (BEOF. Sopron, 1993. 113. old.)/ Az állomány gyarapodásával szükségessé vált - több mint két évtized különbséggel - a két használaton kívüli udvari lépcsőház raktárrá történő átalakítása. Újabb átrendezés után, 2009-ben a raktárak elhelyezkedése és típusa a következő: 2 raktár az I. emeleten, folyóiratraktár a földszinten (udvari lépcsőház beépítésével), alapsorban tömörraktár (integrációs pályázat keretében valósult meg) és a szakdolgozatok raktára.

1993 óta rendelkezik a könyvtár másológéppel, ami nélkül minőségi könyvtári szolgáltatás már elképzelhetetlen.

Az Egyetemi Központi Könyvtárral közös pályázat révén az Elektronikus Információ-szolgáltatás (EISZ) nemzeti program keretében 5 millió Ft értékben 10 munkaállomás került kialakításra az olvasóterembe. Hallgatóink ill. olvasóink szívesen használják a pályázaton nyert gépeinket. Hasonló pályázat révén 4 millió forint értékben bútorokat vásárolhattunk, esztétikusabb lett a könyvtár egyik olvasóterme és a kölcsönzőpult. Ebből a pénzből vásároltunk még az olvasók táskáinak, kabátjainak elhelyezésére szolgáló ruhatári szekrényeket. Szintén pályázati lehetőség volt csatlakozni az eMagyarország Programhoz. 2004 június óta működünk eMagyarország Pont-ként, a kölcsönzőtérben két munkaállomás áll az érdeklődők rendelkezésére.

2000 óta nyilvános könyvtári besorolást kaptunk, tagja lettünk az Országos Dokumentumellátó Rendszernek. Ez szakmai minősítést is jelent.

 

Informatikai fejlődés

1998-ban az Egyetemi Könyvtár akkori főigazgatónője, Mastalír Ernőné dr. felajánlotta a város könyvtárainak, hogy társuljanak a Voyager majd Corvina elnevezésű könyvtári automatizálási integrált rendszerhez. A mi intézményünk örömmel fogadta az ajánlatot, hiszen ilyen költséges beruházást nem tudtunk volna önállóan megvalósítani. A fent említett pályázati eszközfejlesztés jó alapul szolgált a könyvtári munkafolyamatok automatizálási fejlesztéséhez. A NYME Központi Könyvtárával együttműködve már közel 10 éve dolgozunk a Corvina Könyvtárautomatizálási Integrált Rendszerrel. Közös adatbázist építünk az egyetemmel, új beszerzéseink már 2000 óta a hagyományos katalógus mellett online, az elektronikus katalógusból is lekereshetők, saját lelőhely információval ellátva.

A korszerű információszerzés minden technikai feltétele biztosítva van: internetezési, CD-ROM használati lehetőség, kapcsolódás adatbázisokhoz, keresés más könyvtárak katalógusaiban …stb.

 

Írta: Szigethy Magdolna

 

Források

 • Baranyai Lenke: Az Isteni Megváltó Leányai Tanítóképzője és jogutódja, a Soproni Állami Tanítóképző története. Javított, bővített kiadás. Sopron, 2009.
 • Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Sopron, 2005. Dissertationes Soproniensis 1.
 • A Benedek Elek Óvóképző Főiskola. Szerkesztette: Sarkady Sándor és M. Horváth Adrienne. Sopron, 1993.
 • Az Isteni Megváltó Leányai értesítői és évkönyvei 1903-1947.
 • Ribai M. Elma: Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának története. Győr, 1994.
 • Ribai M. Elma: Az Isteni Megváltóról nevezett nővérek. = Magyar Egyháztörténeti vázlatok. 10. évf. 1998. 3-4. sz. 181-206. old.
 • A Soproni Óvónőképző Intézet tájékoztatója. Sopron, 1962, Gy-S Megyei Nyomda.
 • A Soproni Óvónőképző Intézet értesítője 1959-65. Sopron, 1965, Gy-S Megyei Nyomda.